ข่าวประกาศ

ประกาศ....ชมเชยร้านฯที่ทำกิจกรรมได้มากที่สุด

สรุปการให้บริการ ตั้งแต่เริ่มระบบ จนถึง 31 มีนาคม 2557

ร้านที่ให้บริการกิจกรรมได้สูงที่สุด เกินเป้าหมาย 100 รายงาน ต่อเดือน ได้แก่

1. ร้านศิรินทร์ฟาร์มาซี ทำได้ 188 รายงาน ( เบิกได้ 179 รายงาน )  

2.ร้านพรพงษ์เภสัช ทำได้ 188 รายงาน ( เบิกได้ 163 รายงาน )

3. ร้านพรประสิทธิ์ ทำได้ 181 รายงาน ( เบิกได้ 164 รายงาน )

4. ห้างขายยาเภัชจุฬา ทำได้ 170 รายงาน ( เบิกได้ 163 รายงาน )

5. จตุธรรมเภสัช ทำได้ 166 รายงาน ( เบิกได้ 111 รายงาน )

6.วิชัยเภสัช ทำได้ 152 รายงาน ( เบิกได้ 39 รายงาน )

7.ร้านสุณีเภสัช ทำได้ 105 รายงาน ( เบิกได้ 105 รายงาน )

( หมายเหตุ : ที่เบิกได้น้อยกว่าจำนวนที่ทำจริง เนื่องจาก ยังไม่จบการให้บริการฯ รอ Ed 2 หรือ รอผล Pap smear sinv ลืม click จบการทำงาน )

 ประกาศเมื่อ : 7/4/2557 22:02:23
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน